SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY

IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

VI. REKLAMACJE

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

IX. DANE OSOBOWE

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy sklep.rowery.com.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Wigwam S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 12, 02-786, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerami 304374, 166043, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9511989086 i numer statystyczny REGON 016429848.

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklepinternetowy@rowery.com.pl, lub telefonicznie 22 644 29 02 wew. 205. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach pracy Sklepu Internetowego.

3. Pojęcie „Sklep stacjonarny” użyte w niniejszym regulaminie oznacza stacjonarny sklep rowerowy, którego adres podany jest poniżej:

 • Plus sklep rowerowy, ul. Zamiany 12, 02-786 Warszawa

4. Pojęcie „Odbiór osobisty” użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” oznacza miejsce, w którym kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru oraz jego odebranie i uiszczenie opłaty za towar. Odbioru osobistego można dokonać w Sklepie stacjonarnym.

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego telefonicznie lub w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy potwierdzi jej otrzymanie.

3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, opis zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.

4. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

5. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

6. Sklep Internetowy potwierdza skompletowanie i realizację zamówienia wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail, w której informuje kupującego o jego realizacji i gotowości towaru do wysyłki lub odbioru. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez kupującego płatności z góry, wysyłka towaru następuje po potwierdzeniu wpłynięcia pieniędzy na konto Sklepu Internetowego. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka następuje niezwłocznie po realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy. Wysyłka następuje metodą wskazaną przez kupującego podczas zawierania umowy sprzedaży.

8. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

9. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza realizację zamówienia

III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY

1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT - oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) jeśli występuje.

2. Sklep Internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:

 • przelew na rachunek bankowy - kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na indywidualny numer rachunku bankowego podany w wiadomości e-mail wysłanej do kupującego po potwierdzeniu realizacji zamówienia
 • płatność gotówką za pobraniem - wybierając tą metodę kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania zależnym od wybranego dostawcy. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku dostawy realizowanej przez DPD Polska maksymalna kwota pobrania wynosi 10000,00 zł.
 • płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych osobiście, gdzie kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie gotówką, w momencie odbioru towaru.

IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

1. W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:

 • odbiór osobisty. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.
 • przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD Polska
 • przesyłka Pocztą Polską jako paczka priorytetowa

2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Termin dostawy przesyłki wynosi ok. 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia pieniędzy na konto sprzedajacego (przy wyborze płatności z góry) w przypadku firmy kurierskiej oraz 7 dni roboczych w przypadku Poczty Polskiej. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy - w godzinach 8-20. Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy. Dostawa na tych warunkach realizowana jest jedynie na obszarze Polski. Dostawy zagraniczne realizowane są indywidualnie na podstawie ustaleń między Sklepem Internetowym a kupującym. Szczegółowe koszty dostawy są uzależnione od wagi oraz wielkości przesyłki i podane na witrynie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka”. Koszty i metody dostawy za granicę mogą się różnić od wyszczególnionych na witrynie Sklepu Internetowego i są ustalane indywidualnie z Kupującym.

3. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

4. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

5. UWAGA! Zgodnie z wytycznymi firmy SCOTT Sportech Poland, jedyną zalecaną formą zakupu roweru marki Scott jest zakup w sklepie stacjonarnym łącznie z odbiorem osobistym.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt. 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres sklepinternetowy@rowery.com.pl ).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj. Plus ul. Zamiany 12, 02-786 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE

1. Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklepinternetowy@rowery.com.pl. Reklamacje dotyczą tylko towarów zakupionych w Sklepie Internetowym i nie dotyczą towarów, które kupujący nabył dodatkowo podczas Odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym. Reklamację towarów zakupionych dodatkowo przy Odbiorze Osobistym należy składać bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym.

3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie, do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

 • Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.

6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

7. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie internetowej www.rowery.com.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

IX. DANE OSOBOWE

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych kupujących jest właściciel Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

4. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.rowery.com.pl jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

 • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
 • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji, ewentualne otrzymanie płatności, przebieg realizacji zamówienia

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • adres poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

6. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 • w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji, ewentualne otrzymanie płatności, przebieg realizacji zamówienia
  - określone zostały w pkt II Regulaminu,
 • warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji, ewentualne otrzymanie płatności, przebieg realizacji zamówienia, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail.

7. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
 • reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklepinternetowy@rowery.com.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.
 • reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 • o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

8. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

9. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

 • Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.
 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej www.rowery.com.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, bez uprzedniego informowania kupujących z ważnych przyczyn, to jest:

 • zmiany przepisów prawa
 • zmiany sposobów płatności i dostaw

w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.